Klauzula informacyjna dot. przyjmowania zamówień, wystawiana faktur, księgowania, windykacji

 1. Informujemy, że Frutina Poland sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe w, dokumencie zamówienia, umieszczone na fakturze, na formularzu kontaktowych, ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia oraz spełnieniem wymogów przepisów podatkowo-finansowych. Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności.
 3. Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy – podwykonawcy usług niezbędnych do realizacji zamówień, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) – Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.
 7. Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego.
 9. Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących księgowości.

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Frutina Polska sp. z o.o. sp.k.
 2. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje:
  ul. Bocheńskiego 99B, 40-816 Katowice
  ul. Poznańska 98, Bronisze, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni.